วันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ เข้ารับการอบรมชิงปฏิบัติการ การใช้งาน G Suite For Education  โดยวิทยากรจากโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา และนางรุ่งนภา แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.22 เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน