นายราชัน  อาจวิชัย

นายราชัน  อาจวิชัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

(การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)ค.บ.(คณิตศาสตร์)

 

นายชูชัย  อาจวิชัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 ค.ม.(บริหารการศึกษา)/ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

นายทรงศักดิ์  บุญกระจ่าง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)

นางสวรรค์ทอง  อาจวิชัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)/ศษ.บ.(สังคมศึกษา)

นายเอกรินทร์  ไชยแสง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

  ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) ค.บ.(ฟิสิกส์)

นางบุษบา  อาจวิชัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 ค.ม.(การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)/ค.บ.(เคมี)

ครูนงค์พิลา

นางนงค์พิลา  สิงห์ขัน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)

 ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

นายคำจันทร์  สุขเสมอ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)

นางสาวยุภาพร  ใจกล้า

ตำแหน่ง ครู

 ค.บ.(วิทยาศาสตร์)

นางสาวจุฑารัตน์  พละสุ

ตำแหน่ง ครู

 ศษ.บ.(ศิลปศึกษา)

นางสาวเยาวลักษ์  แสนสุข

ตำแหน่ง บุลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 ค.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

นางสาวบุญยาพร  ทองดี

ตำแหน่ง ครู

 ค.บ.(ภาษาไทย

นายวรวุฒิ  บุญน้อย

ตำแหน่ง ครู

 ค.บ.(พลศึกษา)

 

นายฤทธิชัย  วังวงศ์

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 นายวิชัยพร  เสียงเย็น

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ)